facebook twitter 
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 13
(The Power Green Camp 2018)
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2561


สถานที่จัด : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

จำนวนที่รับ : 70 คน

[ประกาศผลการคัดเลือก][แบบยืนยันการเข้าร่วม]

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องส่งใบยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามแบบฟอร์มการยืนยันเข้าร่วมโครงการ) พร้อมใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ภายในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยสามารถส่งใบยืนยันและใบรับรองแพทย์ได้ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร 0 2441 9510 หรือ E-mail: powergreencamp@hotmail.com ทั้งนี้ผลพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ถือเป็นข้อยุติ

หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2564) มีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่งคั่ง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีเป้าหมายการพัฒนาในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างสูงสุด การขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจหน่วยงานภาครัฐจะต้องพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าโดยนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการต่อยอดพัฒนาสินค้าเพื่อก้าวสู่ตลาดการแข่งขันของโลกในยุคปัจจุบัน โดยปัญหาการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่น่าสนใจ คือ ผู้ประกอบการจะใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถแต่เพียงอย่างเดียวในการผลิตสินค้าอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นไม่เพียงพอที่จะใช้แข่งขันและสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกต่อไป แต่ต้องประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลที่จะจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมา หรือตัวสินค้าอย่างไรให้เป็นที่น่าสนใจ แปลก แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องรู้จักนำความรู้หรือนวัตกรรมจากสาขาอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้น่าสนใจ ดึงดูดผู้บริโภค อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ จากการสำรวจชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เราได้ข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค เสน่ห์ของแต่ละจังหวัด จุดขายของแต่ละอำเภอ ตำบลมีมากมาย แต่ขาดการนำแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย และแรงบันดาลใจมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่า ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่วางขายมีลักษณะใกล้เคียงกัน และสามารถหาซื้อได้ทั่วไป ทำให้ไม่สามารถพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากการต่อยอดความคิดได้ นอกจากนี้ การขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติแบบล้างผลาญเกินกว่าความสามารถในการผลิตขึ้นมาทดแทนตามธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจึงขาดความต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและลูกค้า ดังนั้นภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และชุมชน ควรหันมาปรึกษาหารือและทำวิจัยเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากการพัฒนานวัตกรรมที่ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างเสริมสังคมให้มีสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในอนาคต

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ The Power Green Camp รุ่นที่ 13 ขึ้น ในหัวข้อ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์" โดยเล็งเห็นว่าการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนไทยได้ ซึ่งประกอบด้วยการใช้องค์ความรู้ (Knowledge Based Economy) เทคโนโลยี (Technology) เป็นพลังขับเคลื่อน โดยเฉพาะทุนทางปัญญาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างคุณค่า (Value Creation) ดังนั้น ในยุคของการแข่งขันที่ต้องใช้ความเร็วและการสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจะต้องเตรียมความพร้อมในการใช้ความรู้หรือทุนทางปัญญาในฐานะเป็นปัจจัยเพื่อการแข่งขันผ่านการปลูกฝังในตัวเยาวชนทายาทรุ่นต่อไปของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การมีความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในการจัดโครงการ The Power Green Camp รุ่นที่ 13 ยังมีจุดประสงค์หลักของโครงการที่ยังคงมุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ การมีจิตสาธารณะ คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ การฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง และการศึกษานอกสถานที่ ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มุ่งหวังว่าเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะเป็นกลุ่มผู้นำที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับส่งต่อไปยังครอบครัว คนใกล้ชิด โรงเรียน ชุมชน และสังคม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมให้ได้รับทราบถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป


Important Dates

  • เปิดรับสมัคร :
    1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561
  • ประกาศผลวันที่ :
    วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561
  • เข้าค่าย Powergreen Camp :
    18 - 25 ตุลาคม 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110 หรือ 2112
โทรสาร 0 2441 9510

เรียงความ หรือคลิปวีดีโอ

หัวข้อ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ "

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรับนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 70 คน