About Image

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14

(The Power Green Camp 2019)

วันที่ 7 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562

นับตั้งแต่มีการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) ในปี ค.ศ. 1992 ที่ให้ทุกภาคส่วนในโลกหันมาให้ความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Conservation) ทั้งในระดับพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ ที่มีความสำคัญและเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติ แต่สถานการณ์การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Loss) กลับทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี ต่อมาทางองค์การสหประชาชาติ (United Nations) จึงได้กำหนดให้ ปี ค.ศ. 2011-2020 เป็นทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (United Nations Decade on Biodiversity) เพื่อให้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้มีการดำเนินการทั้งในระดับนโยบาย ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและคุกคามสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ จนส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

Read More

ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Powergreen Camp ครั้งที่ 14

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องส่งใบยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามแบบฟอร์มการยืนยันเข้าร่วมโครงการ) พร้อมใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ภายในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยสามารถส่งใบยืนยันและใบรับรองแพทย์ได้ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร 0 2441 9510 หรือ E-mail: sirinapatt.cha@mahidol.ac.th ทั้งนี้ผลพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ถือเป็นข้อยุติ

ดาวโหลดประกาศผลการคัดเลือก

ดาวโหลดผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมค่าย

ดาวโหลด

แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

ดาวโหลดแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

ดาวโหลด

กำหนดการ (ร่าง)

ดาวโหลดร่างกำหนดการ

ดาวโหลด

รับสมัครพี่เลี้ยง ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 14

จำนวนที่รับ : 14 คน

เปิดรับสมัคร : บัดนี้ – 15 กันยายน 2562

ส่งใบสมัครมาที่ โทรสาร 0 2441 9510 หรือ E-mail: sirinapatt.cha@mahidol.ac.th , c.sirinapat@gmail.com

คุณสมบัติ

1. เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 1 - 13
2. สามารถมามาปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงได้ตลอดโครงการ (ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 7 – 14 ตุลาคม 2562 และ มีระยะเวลาการเตรียมงานก่อนและหลังเข้าค่าย 1 วัน)
3. มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นพี่เลี้ยงเป็นอย่างดี
4. สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความพร้อมต่อการเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยง
5. สามารถเปิดรับความคิดเห็นที่หลากหลาย มีทัศนคติที่ดี และปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ดี

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมทำงานค่ายฯ
2. ค่าตอบแทนตามวันเวลาที่เข้าร่วมทำงานค่ายฯ (300 บาท ต่อวัน พร้อม อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ)

บทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนฯ

 • - เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ และมีรูปแบบการดำรงชีวิตภายในค่ายฯ เช่นเดียวกับเยาวชน
 • - คอยช่วยดูแล อำนวยความสะดวก และจัดเตรียมสิ่งต่างๆ สำหรับเยาวชน ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และสันทนาการต่างๆ
 • - ช่วยดูแลความปลอดภัย และให้คำแนะนำเยาวชนถึงการระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรม
 • - เสริมความเข้าใจให้แก่เยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการคิดและแสดงออกระหว่างการดำเนินกิจกรรม
 • - สังเกตการณ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน เพื่อแบ่งปันในที่ประชุมกับทีมงาน สำหรับการประเมินผลการจัดกิจกรรม
 • - ประพฤติและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ในด้านต่างๆ ตลอดการเข้าร่วมโครงการ อาทิ
  •     - มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  •     - จำกัดปริมาณการใช้เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ โดยใช้เท่าที่จำเป็น
  •     - งดการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด
  •     - แต่งกายสุภาพ
  •     - หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2112 โทรสาร 0 2441 9510
หรือ E-mail: sirinapatt.cha@mahidol.ac.th , c.sirinapat@gmail.com

Contact Us