P0WER  GREEN CAMP 12facebook twitter 
poster
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 12
(The Power Green Camp 2016)
วันที่ 6-13 ตุลาคม 2560


ประกาศผลการคัดเลือก (ดาวโหลดผลการคัดเลือก)  (แบบฟอร์มการยืนยันเข้าร่วมโครงการ)

ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องส่งใบยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามแบบฟอร์มการยืนยันเข้าร่วมโครงการ) พร้อมใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  โดยสามารถส่งใบยืนยันและใบรับรองแพทย์ได้ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร 0 2441 9510 หรือ E-mail: sirinapatt.cha@mahidol.ac.th และ powergreencamp@hotmail.com


สถานที่จัด : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

จำนวนที่รับ : 70 คน

หลักการและเหตุผล
ระบบเศรษฐกิจเป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดโครงสร้างของสังคม และยังเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดความขัดแย้งในสังคมตามหลักทฤษฎีของ Karl Marx อาจกล่าวได้ว่าการมุ่งเน้นพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยทำให้มีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสม เมื่อการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงถูกนำมาใช้เป็นฐานของการพัฒนา แต่เนื่องจากบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการจัดการผลกระทบในมิติต่าง ๆ อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาหรือข้อพิพาทจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในส่วนของภาครัฐซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาคเพื่อให้บรรลุผลด้านการใช้งบประมาณตามเป้าหมายหรือนโยบายต่างๆ ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้รวบรวมและจัดสรรปัจจัยการผลิตนำมาผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองผู้บริโภคและเป้าหมายทางธุรกิจ และภาคชุมชนซึ่งเป็นผู้พึ่งพิงฐานทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อการดำรงชีวิตอันอาจได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการพัฒนา แนวคิดการพึ่งพาอาศัยกัน (Symbiosis) ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศวิทยาในธรรมชาติ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชน สังคมตลอดจนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรที่นำมาพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ สร้างความสมดุลระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประชาชนในพื้นที่และการใช้ภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การเมืองหรือชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happiness Society) เพื่อการการดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

จากแนวคิดข้างต้นผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้มีการวางนโยบายด้านความรับผิดชอบดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า Corporate Social Responsibility: CSR ซึ่งหมายถึง การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการใส่ใจรักษาสังคมและสิ่งเเวดล้อม การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดับใกล้และไกล โดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ายใดทั้งสิ้น การดูแลการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงมีการสร้างกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ว่า "อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม" ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษในการดำเนินธุรกิจ บ้านปูฯ จึงมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งนอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น รวมถึงดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ในระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการ "ทำด้วยใจ" หรือ "Do by Heart" และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศภายใต้ “Thailand 4.0” อีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ The Power Green Camp รุ่นที่ 12 ขึ้น ในหัวข้อ “เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืน ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยเล็งเห็นว่าการแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องเริ่มที่การศึกษา ตั้งแต่การให้ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพแก่เด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนคือผู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของประเทศในอนาคต การบ่มเพาะ ให้ความรู้ หล่อหลอมให้เด็ก และเยาวชนมีความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความรัก ความหวงแหน เฝ้าระวังปัญหา และช่วยกันสร้างความสมดุลให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพิจารณาตัดสินใจบนข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาในพื้นที่ภายใต้วิถีชุมชนที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้ นอกจากนี้ในการจัดโครงการ The Power Green Camp รุ่นที่ 12 นี้ยังได้มีการให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) หรือ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจระยะไกลมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลด้านอื่นๆ เช่น การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และจุดประสงค์หลักของโครงการยังคงมุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ มีจิตสาธารณะ คิดเป็น ทำเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการเรียนรู้เนื้อหา การฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง และการศึกษานอกสถานที่ ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มุ่งหวังว่าเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะเป็นกลุ่มผู้นำที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับส่งต่อไปยังครอบครัว คนใกล้ชิด โรงเรียน ชุมชน และสังคม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมให้ได้รับทราบถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ ชุมชน และระบบนิเวศอย่างยั่งยืนตลอดไป


Important Dates

  • เปิดรับสมัคร :
    1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560
  • ประกาศผลวันที่ :
    18 กันยายน พ.ศ. 2560
  • เข้าค่าย Powergreen Camp :
    6-13 ตุลาคม 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110 หรือ 2112
โทรสาร 0 2441 9510

เรียงความ หรือคลิปวีดีโอ

หัวข้อ "เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0"

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 70 คน