P0WER GREEN CAMP 9facebook twitter

ตารางกิจกรรม

วัน-เวลา
กิจกรรม
สถานที่

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558

08.30–10.30 น
เยาวชนลงทะเบียน พร้อมตรวจสุขภาพ และรับอาหารว่าง
ลานวงกลม อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล/ อาคาร 4 ชั้น G
10.30–11.30 น.
กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยทีมสันทนาการ
ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218) ชั้น 2 อาคาร 4
11.30–12.00 น.
พาเยาวชนเก็บสัมภาระที่หอพักนักศึกษา
หอพักมหาวิทยาลัยมหิดล
12.00–13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
ห้องอาหาร ชั้น 1 อาคาร 4
13.00–14.00 น.
พิธีเปิดค่ายฯ
 • ชมวีดิทัศน์แนะนำคณะสิ่งแวดล้อมฯ และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดค่าย โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ประธานค่ายฯ
 • กล่าวต้อนรับโดย คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • กล่าวเปิดค่ายฯ โดย คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผู้แทน)
 • พิธีมอบหมวกและร่วมถ่ายภาพหมู่
 • ห้องเธียเตอร์ (4224) ชั้น 2 อาคาร 4
  14.00–14.15 น.
  รับประทานอาหารว่าง
  หน้าห้องเธียเตอร์ (4224) ชั้น 2 อาคาร 4
  14.15–15.30 น.
  การบรรยายพิเศษ
  หัวข้อ ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพกับสังคมไทย
  โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
  ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) มนู ศรีขจร อาคาร 4ชั้น 2 (4215)
  15.30–16.30 น.
  แนะนำหัวข้อที่จะให้นักเรียนทำโครงงาน
  โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ประธานค่ายฯ
  ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) มนู ศรีขจร (4215) ชั้น 2 อาคาร 4
  16.30–17.00 น.
  แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม (แบ่ง 2 กลุ่มๆ ละ 35 คน และคละสี)
  กลุ่มที่ 1 เรียนรู้สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (เดินทางโดยรถราง จำนวน 2 คัน รถจอดรับหน้าอาคาร 3)
  กลุ่มที่ 2 เข้าสักการะ รูปปั้น รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์, พระพุทธรูปประจำคณะสิ่งแวดล้อมฯ, ลานพระบิดา และองค์พระบริเวณหน้าหอพักนักศึกษา
  บ้านมหิดล
  ลานพระบิดา
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  17.00 – 17.30 น.
  สลับกลุ่มทำกิจกรรม
  กลุ่มที่ 2 เรียนรู้สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (เดินทางโดยรถราง จำนวน 2 คัน รถจอดรับหน้าอาคาร 4)
  กลุ่มที่ 1 เข้าสักการะ รูปปั้น รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์, พระพุทธรูปประจำคณะสิ่งแวดล้อมฯ, ลานพระบิดา และ องค์พระบริเวณหน้าหอพักนักศึกษา
  บ้านมหิดล
  ลานพระบิดา
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  17.30–18.00 น.
  พักผ่อนตามอัธยาศัย
  ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  18.00–19.00 น.
  รับประทานอาหารเย็น
  ห้องอาหาร ชั้น 1 อาคาร 4
  19.00–21.00 น.
  กิจกรรมสันทนาการ โดยทีมสันทนาการ
  ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218) ชั้น 2 อาคาร 4
  21.00 น.
  เข้าที่พัก
  หอพักมหาวิทยาลัยมหิดล

  วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558

  08.00–09.00 น
  รับประทานอาหารเช้า
  ห้องอาหาร ชั้น 1 อาคาร 4
  09.00–10.00 น.
  กิจกรรมวิชาการ
  หัวข้อวิชาที่ 1 วิวัฒนาการกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดย ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  ห้อง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
  08.00–09.00 น
  รับประทานอาหารเช้า
  ห้องอาหาร ชั้น 1 อาคาร 4
  09.00–10.00 น.
  กิจกรรมวิชาการ
  หัวข้อที่ 1: ประเทศกับธรณีพิบัติภัย: น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว การกัดเซาะ และแผ่นดินทรุด โดย รศ. ดร.ปกรณ์ สุวานิช คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ห้อง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
  10.00–10.15 น.
  รับประทานอาหารว่าง
  10.15–12.00 น.
  กิจกรรมภาคปฏิบัติ
  หัวข้อวิชาที่ 1 วิวัฒนาการกับความหลากหลายทางชีวภาพ (ต่อ) โดย ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  ห้อง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
  12.00–13.00 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
  13.00–14.00 น.
  กิจกรรมวิชาการ
  หัวข้อวิชาที่ 2 การสำรวจ การค้นพบและการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก โดย
  • รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
  • ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ห้อง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
  14.00–14.15 น.
  รับประทานอาหารว่าง
  14.15–16.00 น.
  >กิจกรรมภาคปฏิบัติ
  หัวข้อวิชาที่ 2 การสำรวจ การค้นพบและการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (ต่อ) โดย
  • รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
  • ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ห้อง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
  16.30–18.30 น.
  โครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์
  เตรียมโครงงานกลุ่มฯ ระดมความคิด สืบค้นข้อมูล และพบอาจารย์พี่เลี้ยง
  (กลุ่มสีแดง-ห้อง 4114/ สีเหลือง-ห้อง 4115/
  สีชมพู-ห้อง 4116/ สีเขียว-ห้อง 4117/ สีส้ม-ห้อง4118/
  สีฟ้า-ห้อง 4119 และสีม่วง-ห้อง4120)
  ห้อง 4114 – 4117, 4120, 4126, 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
  18.30–19.30 น.
  รับประทานอาหารเย็น
  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
  19.30–21.00 น.
  กิจกรรมสันทนาการ โดยทีมสันทนาการ
  ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคาร 4 ชั้น 2 (4218)
  21.00 น.
  เข้าที่พัก
  หอพักมหาวิทยาลัยมหิดล

  วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558

  08.00–09.00 น
  รับประทานอาหารเช้า
  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
  09.00–10.00 น.
  กิจกรรมวิชาการ
  หัวข้อวิชาที่ 3 การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ
  โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ และ อ.ดร. มณฑิรา ยุติธรรม
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ห้อง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
  10.00–10.15 น.
  รับประทานอาหารว่าง
  10.15–12.00 น.
  กิจกรรมภาคปฏิบัติ
  หัวข้อวิชาที่ 3 การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ (ต่อ)
  โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ และ อ.ดร. มณฑิรา ยุติธรรม
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ห้อง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
  12.00–13.00 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
  13.00–14.00 น.
  กิจกรรมวิชาการ
  หัวข้อวิชาที่ 4 คุณค่าและการใช้ประโยชน์ ของความหลากหลายทางชีวภาพต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
  โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ห้อง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
  14.00–14.15 น.
  รับประทานอาหารว่าง
  14.15–16.00 น.
  กิจกรรมภาคปฏิบัติ
  หัวข้อวิชาที่ 4 คุณค่าและและการใช้ประโยชน์ ของความหลากหลายทางชีวภาพต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ (ต่อ)
  โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ห้อง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
  16.30 – 18.30 น.
  เตรียมโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และพบอาจารย์พี่เลี้ยง
  (กลุ่มสีแดง-ห้อง 4114, เหลือง-4115, ชมพู-4116, เขียว-4117, ส้ม-4118, ฟ้า-4119, ม่วง-4120)
  ห้อง 4114 – 4120 (7 ห้อง) อาคาร 4 ชั้น 1
  18.30–19.30 น.
  รับประทานอาหารเย็น
  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
  19.30–21.00 น.
  กิจกรรมสันทนาการ โดยทีมสันทนาการ
  ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218) อาคาร 4 ชั้น 2
  21.00 น.
  เข้าที่พัก
  หอพักมหาวิทยาลัยมหิดล

  วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558

  08.00–09.00 น
  รับประทานอาหารเช้า
  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
  09.00–10.00 น..
  เวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ นักวิจัยไทยกับการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก
  ผู้ร่วมเสวนา โดย
  • รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  • ผู้ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) มนู ศรีขจร อาคาร 4 ชั้น 2 (4215)
  10.00 – 10.15 น.
  รับประทานอาหารว่าง
  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
  10.15 – 12.00 น.
  เวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ นักวิจัยไทยกับการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก (ต่อ)
  ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) มนู ศรีขจร อาคาร 4 ชั้น 2 (4215)
  12.00 – 13.00 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 14.30 น.
  การเตรียมการสำหรับการไปทัศนศึกษา
  - แนะนำสถานที่
  - แนะนำวิธีการศึกษา
  - การเก็บข้อมูล
  - การเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในภาคสนาม
  โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) มนู ศรีขจร อาคาร 4 ชั้น 2 (4215)
  18.30–19.30 น.
  รับประทานอาหารเย็น
  ห้องอาหาร ชั้น 1 อาคาร 4
  19.30–21.00 น.
  กิจกรรมสันทนาการ โดยทีมสันทนาการ
  19.30–21.00 น. กิจกรรมสันทนาการ โดยทีมสันทนาการ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218) ชั้น 2 อาคาร 4
  14.30 – 14.45 น.
  รับประทานอาหารว่าง
  14.45 – 16.00 น.
  การเตรียมการสำหรับการไปทัศนศึกษา (ต่อ)
  16.30 – 18.30 น.
  เตรียมโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และพบอาจารย์พี่เลี้ยง
  (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115, ชมพู 4116, เขียว 4117, สีส้ม 4120, ฟ้า 4126, ม่วง 4129)
  ห้อง 4114 – 4117, 4120, 4126, 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
  18.30 – 19.30 น.
  รับประทานอาหารเย็น
   
  19.30 – 20.30 น.
  กิจกรรมสันทนาการ
  ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคาร 4 ชั้น 2 (4218)
  20.30 น.
  เข้าที่พัก
   

  วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558

  07.00 – 10.00 น.
  ออกเดินทางจากคณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล ถึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ หมู่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (รับประทานอาหารเช้าบนรถ)
  รถบัส 2 คัน และรถตู้ 1 คัน จอดบริเวณสถานีรถราง
  10.00 – 10.30 น.
  ฟังบรรยายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี
  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี
  09.30–12.00 น.
  ศึกษาดูงาน ฟังการบรรยายและชมนิทรรศการ ระบบการเตือนภัยธรณีพิบัติภัย
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
  ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
  จังหวัดปทุมธานี
  10.30 – 12.00 น.
  แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม (4 ฐานกิจกรรม)
  ฐานที่ 1 เรียนรู้เรื่องความหลากหลายของดิน
  ฐานที่ 2 เรียนรู้เรื่องความหลากหลายของพันธุ์พืชล้มลุก
  ฐานที่ 3 เรียนรู้เรื่องความหลากหลายของพันธุ์พืชไม้พุ่มและไม้ยืนต้น
  ฐานที่ 4 เรียนรู้เรื่องความหลากหลายของมด
  ฐานที่ 5 เรียนรู้เรื่องความหลากหลายของผีเสื้อและแมลง
  ฐานที่ 6 เรียนรู้เรื่องความหลากหลายของนก
  ฐานที่ 7 เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษกับความหลากหลายทางชีวภาพ
  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี
  12.00 – 13.00 น.
  กิจกรรมพิเศษด้านธรณีพิบัติภัย
  เรียนรู้และฝึกซ้อมการอพยพกรณีการเกิดแผ่นดินไหว เรียนรู้ธรณีพิบัติภัย และการรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
  ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
  จังหวัดปทุมธานี
  12.00 – 13.00 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
   
  13.00 – 16.00 น.
   เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (แบ่งเป็น 4 กลุ่ม)
  - ป่าดิบแล้ง
  - ป่าดิบชื้น
  - ป่าเบญจพรรณ
  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี
  16.00 – 17.00 น.
  เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
  17.00 – 18.00 น.
  รับประทานอาหารเย็น
   
  18.00 – 21.00 น.
  กิจกรรมศึกษาชีวิตสัตว์กลางคืน ส่องสัตว์ และศึกษาแมลงกลางคืน
  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
  21.00 น.
  เข้าที่พัก
   

  วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558

  07.00 – 08.00 น
  รับประทานอาหารเช้า
  08.00 – 09.30 น.
  กิจกรรมศึกษาชีวิตสัตว์กลางวัน
  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
  09.30 – 10.00 น.
  ออกเดินทางไปศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี
   
  10.00 – 12.00 น.
  ฟังบรรยายและศึกษาความหลากหลายของป่าชายเลน การใช้ประโยชน์ชายหาด และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพืช (แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม)
  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี
  12.00 – 13.00 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
   
  13.00 – 15.00 น.
  เดินทางกลับคณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล
  ห้อง 4114–4115, 4118, 4121, 4122 และ 4126 ชั้น 1 (รวม 7 ห้อง) อาคาร 4
  15.00 – 18.00 น.
  รวบรวม วิเคราะห์ และซักซ้อมการนำเสนอโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และพบอาจารย์พี่เลี้ยง
  (กลุ่มสีแดง-ห้อง 4114, เหลือง-4115, ชมพู-4116, เขียว-4117, ส้ม-4118, ฟ้า-4119, ม่วง-4120)
  ห้อง 4114 – 4120 (7 ห้อง) อาคาร 4 ชั้น 1
  18.00 – 19.00 น.
  รับประทานอาหารเย็น
  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
  19.00 – 21.00 น.
  รวบรวม วิเคราะห์ และซักซ้อมการนำเสนอโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และพบอาจารย์พี่เลี้ยง
  (กลุ่มสีแดง-ห้อง 4114, เหลือง-4115, ชมพู-4116, เขียว-4117, ส้ม-4118, ฟ้า-4119, ม่วง-4120)
  ห้อง 4114 – 4120 (7 ห้อง) อาคาร 4 ชั้น 1
  21.00 น.
  เข้าที่พัก
   

  วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558

  08.00–09.00 น.
  รับประทานอาหารเช้า
  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
  08.00 – 10.30 น.
  ซักซ้อมการนำเสนอโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และพบอาจารย์พี่เลี้ยง
  (กลุ่มสีแดง-ห้อง 4114, เหลือง-4115, ชมพู-4116, เขียว-4117, ส้ม-4118, ฟ้า-4119, ม่วง-4120)
   
  10.30–11.30 น.
  ติดตั้งบอร์ด/โปสเตอร์ เพื่อแสดงนิทรรศการโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์
   
  11.30–12.30 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
  ลานกันภัย ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
  12.30–13.30 น.
  เดินรณรงค์สื่อสร้างสรรค์ของโครงงานกลุ่มฯ
  14.00–17.00 น.
  พิธีเปิดการแสดงนิทรรศการโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • กล่าวเปิดงานโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)
  • การนำเสนอโครงงานกลุ่มฯ กลุ่มที่ 1 - 7 (กลุ่มละ 10 นาที โดยนำเสนอ 7 นาที และถาม-ตอบ 3 นาที)
  • กิจกรรมตอบคำถาม กิจกรรมการลงคะแนน Popular Vote จากผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ
  • มอบของรางวัล Popular Vote และโครงงานกลุ่มดีเด่น
  • ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
  ลานกันภัย ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
  17.00–18.00 น.
  เก็บโปสเตอร์นิทรรศการ และเดินทางกลับคณะ
   
  18.00–23.00 น.
  กิจกรรม “สร้างสรรค์สายใย...ร่วมใจชาวค่ายฯ”
  บริเวณชั้น อาคาร 4 G
  23.00 น.
  เข้าที่พัก
  หอพักมหาวิทยาลัยมหิดล

  วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558

  08.00–09.00 น.
  รับประทานอาหารเช้า
  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
  09.00–10.00 น.
  ทำแบบประเมินผลการจัดค่ายฯ
  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
  10.00–11.30 น.
  พิธีปิดค่ายฯ
  • รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ประธานคณะกรรมการจัดค่ายฯ กล่าวรายงานผลสำเร็จโครงการ
  • ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าค่ายฯ
  • ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผู้แทน) คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเกียรติบัตร
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผู้แทน) กล่าวปิดค่ายฯ
  • ถ่ายรูปหมู่
  ห้องเธียเตอร์ 4224 อาคาร 4 ชั้น 2
  11.30–12.30 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
   
  12.30 น.
  เยาวชนเดินทางกลับ