P0WER  GREEN CAMP 7facebook twitter


Power Green Camp รุ่นที่ 6

no. ชื่อ โรงเรียน
1นาย กฤตย พฤกษจำรูญสตรีสมุทรปราการ

2นางสาว กฤษฏาพร นันถาแม่ทะพัฒนศึกษา

3นางสาว กลัญญู มุขประดับคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

4นางสาว กันตินันท์ คุณาธรรมจักรคำคณาทร

5นางสาว กันต์พิชา พิชญกานต์บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

6นางสาว กาญธนา ลออสิริกุลสตรีสมุทรปราการ

7นางสาว จารุวรรณ เหนือคูเมืองหนองแหนพัฒนวิทยาคม

8นางสาว จุฑามาศ ยางเดิมเทพมงคลรังษี

9นางสาว ชลลดา พัฒนชาญสกุลชัยวชิรบารมีพิทยาคม

10นางสาว ซ่อนกลิ่น กอดทองเกษมสีมาวิทยาคาร

11นางสาว ฐนิดา โต๊ะทองประจวบวิทยาลัย

12นางสาว ฐิตินันท์ เหล็กกล้าอุดรพิทยานุกูล

13นาย ณัฐกุล คำมะวงค์กันทรารมณ์

14นางสาว ณัฐญา ชมภูศรีสูงเม่นชนูปถัมภ์

15นางสาว ณัฐทิวา ทองพันทาประเทียบวิทยาทาน

16นาย ณัฐพร นาคทิพวรรณคงคาราม

17นางสาว ดวงฤทัย เด่นจารุกูลประจวบวิทยาลัย

18นางสาว ตรีลดา แสงอรุณศิลป์สตรีวัดมหาพฤฒาราม

19นางสาว ธนพร ศรีสุลัยวังน้ำเย็นวิทยาคม

20นางสาว ธนิษฐา นาคลำพาสระยายโสมวิทยา

21นางสาว ธิตินันท์ กำแพงสินสุวรรณารามวิทยาคม

22นางสาว นัทพร ปั้นเปลี่ยนทองมัธยมวิทยา

23นางสาว นิศากร คามนาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

24นาย บุรินทร์ วงษ์สุวัฒน์สวีวิทยา

25นางสาว บุษยพรรณ เชยมานเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

26นางสาว ปัทมวดี บุญสวัสดิ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

27นาย พงศกร สุวรรณเวียงเจดีย์วิทยา

28นาย พงศ์สิทธิ์ บุตรหลีเกาะยาววิทยา

29นางสาว พรนิภา รัตนผูกภูกระดึงวิทยาคม

30นางสาว พรประภา จันทร์เม้าหล่มสักวิทยาคม

31นางสาว พรพรรณ นันทโพธิ์เดชปทุมเทพวิทยาคาร

32นางสาว ภคพร เรืองศรีใสพระมารดานิจจานุเคราะห์

33นางสาว ภัทรกันต์ เบิกบานเชียงคำวิทยาคม

34นาย มนตรี รวมพรพังเคนพิทยา

35นาย มนุชาธิป เจริญสวัสดิ์มัธยมวัดเบญจมบพิตร

36นางสาว มัฏฐนันท์ สังขวาสีราชินี

37นางสาว มัณฑณา โพธิสุนทรกันทรารมณ์

38นางสาว รุ่งฤดี นวนคำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท

39นาย รุ่งโรจน์ ใจยงค์นครนายกวิทยาคม

40นางสาว ลักษณีย์ นาพรมลำปาววิทยาคม

41นางสาว วทัญณุตา อนุรักษ์อาชากุลสามโก้วิทยาคม

42นางสาว วรรณนิกา พรมมาเชียงม่วนวิทยาคม

43นางสาว วาสนา ไชยวรรณ์แม่อายวิทยาคม

44นางสาว วิภาวี มีภูมิรู้วัดอินทาราม

45นางสาว วีรญา พรมประสิทธิ์พิชัย

46นาย วีรพล ใบยาท่าวังผาพิทยาคม

47นางสาว วีรยา ลบแย้มพระปฐมวิทยาลัย

48นาย ศรายุทธ แจ้งเอี่ยมพิชัย

49นางสาว ศศิกาญจน์ จิตตวะนาจักรคำคณาทร

50นาย สพล ผะดาวงศ์บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

51นาย สรายุทธ ทิมทองนบพิตำวิทยา

52นางสาว สิริพัชระ ภูริชัยวรนันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท

53นางสาว สุกัญญา ปัญญานนท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท

54นางสาว สุขเกษม พันธ์รัตน์ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง

55นางสาว สุจิตรา เดชคงเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

56นางสาว สุธินัน ตุ้ยเขียวสบปราบพิทยาคม

57นางสาว สุนิสา ชานิคมพังเคนพิทยา

58นางสาว สุวิมล วงษ์ประวิชกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

59นาย อธิพัฒน์ แสงธรรมรัตน์สาธิต ม.รามคำแหง

60นางสาว อรพร ลัทธภาณุกชวิเชียรมาตุ

61นางสาว อัจฉรียา จันทร์ต๊ะวงค์แม่ทะวิทยา

62นางสาว อารีย์ คำจันทร์ยกกระบัตรวิทยาคม

63นางสาว อารีรัตน์ งามสายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท

64นางสาว เกศรินทร์ แสนนอแม่อายวิทยาคม

65นาย เกียรติศักดิ์ สนศรีรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

66นางสาว เสาวลักษณ์ อุทานเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

67นางสาว เหมือนฝัน บุญแซมสตรีราชินูทิศ

68นางสาว แป้งร่ำ สร้อยเสมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี