P0WER  GREEN CAMP 9ที่อยู่ติดต่อ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่

ประธานโครงการค่าย Power Green Camp รุ่นที่ 11
ที่อยู่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110 หรือ 2112 โทรสาร 0 2441 9510
หรือ E-mail: powergreencamp@hotmail.com หรือ www.facebook.com/powergreencamp