P0WER GREEN CAMP 7facebook twitter

 

Important Dates

 • เปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556
 • ประกาศผลการคัดเลือก :
  16 กันยายน พ.ศ. 2556
 • ยืนยันการเข้าร่วม :
  ภายใน 27 กันยายน พ.ศ. 2556
 • เข้าค่าย Powergreen Leader Camp :
  16 - 19 ตุลาคม 2556
 • เข้าค่าย Powergreen Camp :
  20 - 27 ตุลาคม 2556

หัวข้อเรียงความ/คลิปวิดีโอ

วิกฤติน้ำ วิกฤติโลก เพาเวอร์กรีนรวมพลัง จัดการน้ำข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ

powergreen camp

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติตนเอง

 1. เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาชั้น ม. 4 ในปีการศึกษา 2556 มีระดับเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  หรือ
  เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 มีระดับเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง ที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 : สมัครเข้าร่วมค่าย

สมัครแบบใช้เรียงความ

 1. เขียนเรียงความ ต้องเขียนด้วยลายมือตัวเอง ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ
  “วิกฤติน้ำ วิกฤติโลก เพาเวอร์กรีนรวมพลัง จัดการน้ำข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ”
 2. กรอกใบสมัคร [ใบสมัครค่ายเยาวชน]
  ให้ผู้ปกครองเซ็นต์หนังสือยินยอม [หนังสือยินยอมค่ายเยาวชน]
  ให้คุณครูเซ็นต์รับรอง
 3. รวบรวมเอกสารดังนี้
  1. เรียงความ
  2. ใบสมัคร
  3. หนังสือยินยอม+รับรองจากโรงเรียน
  4. หลักฐานผลการเรียน
  5. เอกสารที่แสดงหลักฐานว่าเคยหรือกำลังทำกิจกรรม/ชมรม/ค่าย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม(ถ้ามี)

  จ่าหน้าซองถึง
  เรียน ประธานโครงการค่าย Power Green Camp รุ่นที่ 8
  ส่งมาที่
  งานวิจัยและบริการวิชาการ
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สมัครแบบใช้คลิปวิดีโอ

 1. ทำคลิปวิดีโอแนวคิดตามหัวข้อ “วิกฤติน้ำ วิกฤติโลก เพาเวอร์กรีนรวมพลัง จัดการน้ำข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ”
  ความยาวไม่เกิน 1 นาที อัดโหลดขึ้น Youtube ส่ง link ของ Youtube มาที่
  email: powergreencamp@hotmail.com
  หรือส่งมาทาง facebookFacebook หรือ twittertwitter
 2. กรอกใบสมัคร [ใบสมัครค่ายเยาวชน]
  ให้ผู้ปกครองเซ็นต์หนังสือยินยอม [หนังสือยินยอมค่ายเยาวชน]
  > ให้คุณครูเซ็นต์รับรอง
 3. รวบรวมเอกสารดังนี้
  1. เรียงความ
  2. ใบสมัคร
  3. หนังสือยินยอม+รับรองจากโรงเรียน
  4. หลักฐานผลการเรียน
  5. เอกสารที่แสดงหลักฐานว่าเคยหรือกำลังทำกิจกรรม/ชมรม/ค่าย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม(ถ้ามี)

  จ่าหน้าซองถึง
  เรียน ประธานโครงการค่าย Power Green Camp รุ่นที่ 8
  ส่งมาที่
  งานวิจัยและบริการวิชาการ
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  อย่าลืม วงเล็บมุมซองว่า “สมัครค่ายเยาวชนแบบคลิปวิดีโอ”

สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2556 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)