P0WER GREEN CAMP 8facebook twitter


หัวข้อเรียงความ/คลิปวิดีโอ

วิกฤติน้ำ วิกฤติโลก เพาเวอร์กรีนรวมพลัง จัดการน้ำข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ

Important Dates

 • เปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2556
 • ประกาศผลการคัดเลือก :
  16 กันยายน พ.ศ. 2556
 • ยืนยันการเข้าร่วม :
  ภายใน 27 กันยายน พ.ศ. 2556
 • เข้าค่าย Powergreen Leader Camp :
  16 - 19 ตุลาคม 2556
 • เข้าค่าย Powergreen Camp :
  20 - 27 ตุลาคม 2556

The Power Green Leader Camp 2012
ค่ายผู้นำเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติตนเอง

 1. เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (The Power Green Camp) ระหว่างรุ่นที่ 1 - 7

ขั้นตอนที่ 2 : การสมัครเข้าร่วมค่าย

สมัครแบบใช้เรียงความ

 1. เขียนแผนการดำเนินงานด้วยลายมือตนเองจำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ ส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยหัวข้อแผนการดำเนินงานหรือคลิปวีดิโอ คือ “วิกฤติน้ำ วิกฤติโลก เพาเวอร์กรีนรวมพลัง จัดการน้ำข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ”
 2. กรอกใบสมัคร [ใบสมัครค่ายผู้นำ]
  ให้ผู้ปกครองเซ็นต์หนังสือยินยอม [หนังสือยินยอมค่ายผู้นำ]
 3. รวบรวมเอกสารดังนี้
  1. แผนการดำเนินงาน
  2. ใบสมัคร
  3. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
  4. สำเนาประกาศนียบัตรค่าย The Power Green Camp ที่เคยผ่านการเข้าร่วม (รุ่นที่ 1 - 7)
  5. เอกสารที่แสดงหลักฐานว่าเคย หรือกำลังทำกิจกรรม/ชมรม/ค่าย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายหลังการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)

  ส่งเอกสารทั้งหมด โดยจ่าหน้าซองถึง
  เรียน ประธานโครงการค่าย Power Green Camp รุ่นที่ 8
  ส่งมาที่
  งานวิจัยและบริการวิชาการ
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สมัครแบบใช้คลิปวิดีโอ

 1. ส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยหัวข้อแผนการดำเนินงานหรือคลิปวีดิโอ คือ “วิกฤติน้ำ วิกฤติโลก เพาเวอร์กรีนรวมพลัง จัดการน้ำข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ”
 2. กรอกใบสมัคร [ใบสมัครค่ายผู้นำ]
  ให้ผู้ปกครองเซ็นต์หนังสือยินยอม [หนังสือยินยอมค่ายผู้นำ]
 3. รวบรวมเอกสารดังนี้
  1. แผนการดำเนินงาน
  2. ใบสมัคร
  3. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
  4. สำเนาประกาศนียบัตรค่าย The Power Green Camp ที่เคยผ่านการเข้าร่วม (รุ่นที่ 1 - 7)
  5. เอกสารที่แสดงหลักฐานว่าเคย หรือกำลังทำกิจกรรม/ชมรม/ค่าย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายหลังการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)

  หมายเหตุ: ให้อัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอ บน Youtube เท่านั้น และส่ง Link ของคลิปวิดีโอ มาที่
  e-mail address: powergreencamp@hotmail.com
  หรือส่งมาทาง facebookFacebook หรือ twittertwitter
  พร้อมส่งเอกสารข้อที่ 1, 2, 4 และ 5 ตามมาทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครค่ายผู้นำแบบคลิปวิดีโอ”

  ส่งเอกสารทั้งหมด โดยจ่าหน้าซองถึง
  เรียน ประธานโครงการค่าย Power Green Camp รุ่นที่ 8
  ส่งมาที่
  งานวิจัยและบริการวิชาการ
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ตารางกิจกรรม

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556
09.00 – 11.00 น. เยาวชนลงทะเบียน พร้อมตรวจสุขภาพ และนำกระเป๋าเก็บที่หอพัก
11.00 – 12.00 น. แนะนำกิจกรรมค่ายฯ สถานที่ เจ้าหน้าที่คณะ และนักศึกษาพี่เลี้ยงประจำค่ายฯ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. พิธีเปิดค่ายฯ
 • ชมวีดิทัศน์แนะนำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ประธานคณะกรรมการโครงการค่ายฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดค่ายฯ
 • คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับเยาวชนผู้นำฯ
 • รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวเปิดค่ายฯ
 • ถ่ายภาพหมู่
 • 15.00 – 16.30 น. เรียนรู้การเป็นพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ
  โดย ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
  16.30 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
  18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
  19.00 – 20.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  20.30 น. เข้าที่พัก

  วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556
  07.30 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
  09.00 – 12.00 น. กิจกรรมกลุ่ม “การสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม และการจัดการทรัพยากรน้ำ”
  โดย ทีมจากกระทรวงพลังงาน
  12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 16.00 น. กิจกรรมกลุ่ม “น้ำกับชีวิต” และ “รักษ์น้ำ ประเมินค่าได้”
  (วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ หรือ Water Footprint)”
  โดย ทีมจากกระทรวงพลังงาน
  16.00 – 18.00 น. เรียนรู้กิจกรรม Walk Rally เกี่ยวกับเรื่อง น้ำกับชีวิต มลพิษทางน้ำกับการแก้ไข รักษ์น้ำประเมินค่าได้ และพลังเครือข่าย
  โดย ทีมจากกระทรวงพลังงาน
  18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
  19.00 – 20.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  20.30 น. เข้าที่พัก

  วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556
  07.30 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
  09.00 – 12.00 น. กิจกรรมวิชาการและฝึกปฏิบัติการ
  หัวข้อ การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดการน้ำแบบบูรณาการ
  โดย ทีมสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 16.00 น. กิจกรรมวิชาการและฝึกปฏิบัติการ
  หัวข้อ การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดการน้ำแบบบูรณาการ
  โดย ทีมสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  16.00 – 18.00 น. สรุปสิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำ
  โดย ทีมสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
  19.00 – 20.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  20.30 น. เข้าที่พัก

  วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556
  07.30 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
  09.00 – 12.00 น. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอผลงาน”
  โดย นายอภิภู สิทธิภูมิมงคล หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา
  หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
  12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 14.30 น. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ “เรียนรู้วิธีการ ขั้นตอน การเตรียมกระเป๋าพยาบาล และการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น”
  โดย หัวหน้าฝ่ายพยาบาลและทีมผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
  14.30 – 16.00 น. กิจกรรมการปฏิบัติการ “เทคนิคการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย”
  โดย นายกสมาคมนักข่าวและวิทยุ จังหวัดนครปฐม
  16.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
  18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
  19.00 – 20.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  20.30 น. เข้าที่พัก