P0WER  GREEN CAMP 7facebook twitter

Power Green Camp รุ่นที่ 1

no. ชื่อ โรงเรียน
1นางสาว กาญจนภรณ์ สีหะวงค์หนองหงส์พิทยาคม

2นางสาว กาญจนาภรณ์ ทีฆะภรณ์หนองฉางวิทยา

3นางสาว จตุพร ขวัญจันทร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

4นางสาว จันทร์ขจร แสนสุขเวียงเจดีย์วิทยา

5นางสาว จิราพร ปันภิมลแม่สะเรียง ?บริพัตรศึกษา?

6นาย จิรายุส แก้วก่าพังโคนวิทยาคม

7นางสาว จุฬาลักษณ์ ดิษฐาเนตรร้อยเอ็ดวิทยาลัย

8นางสาว ชนิดา พรมมีเดชปัว

9นางสาว ชโรชา ทับทองอยุธยาวิทยาลัย

10นาย ณรงค์ศักดิ์ กะวียังขุนยวมวิทยา

11นาย ณัฐพล ยุพาพินบึงสามพันวิทยาคม

12นาย ณัฐภาส พูลแย้มพิจิตรพิทยาคม

13นางสาว ดวงฤดี มากอ้นนาโยงวิทยาคม

14นางสาว ดารัส มูลทองน้อยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

15นาย ธนากร ท้าวกัลยาเบตง ?วีระราษฎร์ประสาน?

16นาย ธนาธิป แนบเกษรอุตรดิตถ์

17นางสาว ธันยพร ปิยะแสงทองคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

18นางสาว ธิดารัตน์ พรหมรักษ์ปัว

19นาย นพรัตน์ ปักษีประจันตราษฏร์บำรุง

20นางสาว นางสาวอรุณี วิชัยศรร้อยเอ็ดวิทยาลัย

21นาย นิธินันท์ ขวัญเดือนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

22นางสาว บุษยรัตน์ ผัดผลสตรีศรีน่าน

23นางสาว ประคองจิตร สีลากุลหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

24นางสาว ประทัยทิพย์ กาวัลย์หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

25นางสาว ประภาพัชร ชุนหวรากรณ์สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ

26นางสาว ปริศนา ขวัญจินดานาโยงวิทยาคม

27นางสาว ปริศนา ไชยโยเชียงม่วนวิทยาคม

28นางสาว ปิยภรณ์ สุริยะรังษีวิทยา

29นางสาว พจนีย์ ทรัพย์ปราชญ์องครักษ์

30นางสาว พรชนิตว์ ภูนาฤทธิ์ขอนแก่นวิทยายน

31นางสาว พรทิพย์ พรมมาบุญแม่ทะพัฒนศึกษา

32นางสาว พรสุดา สุขสมจอมทอง

33นางสาว พิมผกา ยาวิชัยจอมทอง

34นางสาว พิมพลอย ศิลาเงินสรรพวิทยาคม

35นาย พิศาล พลทะอินทร์นวมราชานุสรณ์

36นาย พีรวัชร จิณแพทย์วิสุทธรังษี

37นาย พีระวัฒน์ รัตนพนิตมหิดลวิทยานุสรณ์

38นาย ภคพล กาสิงห์ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

39นางสาว ภัทราภรณ์ พรมโคตรชานุมานวิทยาคม

40นางสาว ภัทรียา ควรคิดจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

41นางสาว ภัทร์ลดา ตังวีระสิงห์ฤทธิยะวรรณาลัย

42นางสาว รุ่งนภา กองแสนประจันตราษฎร์บำรุง

43นางสาว ลลดา ปุนณ์สิทธิ์สิริรัตนาธร

44นางสาว ลักขณา ยานิพันธ์เชียงใหม่ประชานุสรณ์

45นางสาว วงศ์พร กันยาสงวนหญิง

46นางสาว วริษฐา ฤกษ์บางพลัดสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ

47นาย วิทวัฒน์ สองเมืองกู่จานวิทยาคม

48นางสาว วีณา ไผ่จันทร์วัชรวิทยา

49นางสาว ศศิธร มณีพิสุทธิพันธ์หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

50นางสาว ศศิธร แสงเฮ่อขุนยวมวิทยา

51นาย ศิขริน เตมียกุลพิบูลวิทยาลัย

52นางสาว ศิริพร สิงห์กุมหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

53นางสาว ศุภรัตน์ ต้าวพรหมบ้านกาศ

54นางสาว สาวิตรี คงผอมกันตังรัษฎาศึกษา

55นางสาว สิรินารถ แจ่มศิริปากเกร็ด

56นางสาว สิริลักษณ์ ค่ำคูณอยุธยาวิทยาลัย

57นางสาว สุขฤทัย มูณีเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

58นางสาว สุดารัตน์ แดนพันธ์หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

59นางสาว สุธิพา ตากลมจอมทอง

60นาย สุนันท์ งามเถื่อนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

61นางสาว สุภาพัตร์ ไวยาภรณ์ขุนยวมวิทยา

62นางสาว สุภินันท์ คำดีฤทธิยะวรรณาลัย

63นาย อนุชาติ มณีเติมหนองหงส์พิทยาคม

64นางสาว อังคณา แก่นนาคำกู่จานวิทยาคม

65นางสาว อารุณี ศรีจอมแจ้งจอมทอง

66นาย อำพล ขำวิลัยศาสนูปถัมภ์

67นางสาว เพ็ญพร แม้นวงศ์ขุนยวมวิทยา