P0WER  GREEN CAMP 7facebook twitter

Power Green Camp รุ่นที่ 2

no. ชื่อ โรงเรียน
1นางสาว กฤติยา หารป่าแม่ต๋ำวิทยา

2นางสาว กิตติกา สาสุจิตรสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

3นางสาว กิติยาภร บุญอ่อนสะพือวิทยาคาร

4นางสาว ขวัญเรือน วงค์โสภาศึกษานารีวิทยา

5นาย จิตติกร พิมลเศรษฐพันธ์เดชะปัตตนยานุกูล

6นางสาว จิรดา ธรรมโฆสิตเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

7นางสาว จีรดา จงเจริญแกลง ?วิทยสถาวร?

8นางสาว จุธาภรณ์ ชาวสวนกล้วยบางกะปิ

9นางสาว ชนากานต์ เสนชัยหนองฉางวิทยา

10นางสาว ชนิตา ภู่แสงประเสริฐสมุทรสาครบูรณะ

11นางสาว ชนิตา อัมพะวะผะลินประสาทรัฐประชากิจ

12นางสาว ชลลดา รสพลฤทธิยะวรรณาลัย 2

13นางสาว ณัฏฐวี ตาสกุลส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

14นางสาว ณัฐวรา อิ่มกระจ่างกมลาไสย

15นางสาว ณิชาพร อาตยะพันธุ์แกลง "วิทยสถาวร"

16นาย ดรันภพ ชูนุ้ยสาธิต ม.สงขลานครินทร์

17นางสาว ดวงนภา ผลไธสงหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

18นาย ทยากร พิพัฒน์เจริญกิจจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

19นางสาว ทิพรัตน์ นาคมอญปลวกแดงพิทยาคม

20นางสาว นพรัตน์ สุขสำราญศรียานุสรณ์

21นางสาว นภาพัฒน์ เกตุเอี่ยมเกาะจันทร์พิทยาคาร

22นางสาว นภิสา ใจคำห้างฉัตรวิทยา

23นางสาว นฤมณ จิวจรัสรงค์บรรหารแจ่มใสวิทยา 7

24นางสาว นันทวดี คุณวาทีพยุห์วิทยา

25นางสาว ประภาวดี ศรีสุนทรกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

26นางสาว ปริศนา สายมงคลชานุมานวิทยาคม

27นางสาว ปรีชญา แก้วสุวรรณ์ตาคลีประชาสรรค์

28นาย พงศ์พันธ์ นวลทิพย์ตาลชุมพิทยาคม

29นางสาว พรทวี ณ หนองคายร่มธรรมานุสรณ์

30นางสาว พลอยไพลิน คุ้มทรัพย์อาเวมารีอา

31นางสาว พัชร พิริยะวิทยะรัตนราษฏร์บำรุง

32นางสาว พัชรา สุภาวะแม่สรวยวิทยาคม

33นางสาว พัชรียา วันซวงสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

34นางสาว พินยารัตน์ อุดดีวงศ์แม่ทะวิทยา

35นางสาว พิไลพร วาสนามงคลนราธิวาส

36นางสาว ภรณ์พัชยา พระลับรักษากัลยาณวัตร

37นาย ภาคภูมิ เขตจัตุรัสศึกษานารี

38นาย ยิ่งศักดิ์ ป้อต๊ะมาแม่ทะพัฒนศึกษา

39นางสาว ยุพิน สัจธรรมม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

40นางสาว รวีญา รุ่งเรืองวิชัยวิทยา

41นาย วชิรนาถ วันสนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

42นางสาว วรรณิสา ประโสรักษ์สาหร่ายวิทยาคม

43นางสาว วราภรณ์ เจียรนัยเจริญโพธิ์ทอง ?จินดามณี?

44นางสาว วัชรียา ทิศกลางสังขะ

45นางสาว วาสนา กรีธาธรหนองชุมแสงวิทยา

46นางสาว ศิรินพร ด้วงเขียวสบปราบพิทยาคม

47นางสาว ศิริภรณ์ ตันอุตม์เวียงเจดีย์วิทยา

48นางสาว ศุภิสรา วงศ์เจริญเกียรติจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

49นาย สันติศักดิ์ บุญพิทักษ์สันติอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

50นางสาว สาธิกา นาวีระสิงห์บุรี

51นางสาว สายรุ้ง โพธิ์อ่ำบรรหารแจ่มใสวิทยา 7

52นางสาว สุกฤตา แซ่ไหนวัดราชโอรส

53นางสาว สุชาดา พลชัยปราจีนกัลยาณี

54นาย สุทธิภัทร์ สุริยหาญเมืองสรวงวิทยา

55นางสาว สุพรรษา วิชาญโรจน์วัดธรรมจริยาภิรมย์

56นางสาว สุพัตรา เพิ่มพูลทรัพย์วังพิกุลพิทยาคม

57นางสาว สุภาภรณ์ นุ่มวงศ์เพิ่มวิทยา

58นาย อนุชา สิงห์มักหม้อสาหร่ายวิทยาคม

59นาย อนุสรณ์ หุ่นประดิษฐ์วัดทรงธรรม

60นางสาว อัญชลี กันธิยะพร้าววิทยาคม

61นางสาว อารยา จงสีหาเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเห

62นางสาว อุมารินทร์ แยงไธสงชานุมานวิทยาคม

63นางสาว ฮัรตีนี สนิคณะราษฏรบำรุง ยะลา

64นางสาว เกศินี ศรีมาลาพระนารายณ์

65นางสาว เนตรทิพย์ โพธิ์ทองยุพราชวิทยาลัย

66นางสาว เนตรนภา ช้างวงษ์ทุ่งกว๋าววิทยาคม

67นางสาว เมทินี นุ่มเกิดธีรกานท์บ้านโฮ่ง