P0WER  GREEN CAMP 7facebook twitter

Power Green Camp รุ่นที่ 3

no. ชื่อ โรงเรียน
1นางสาว กนกรัตน์ เมฆกวาวนารีรัตน์จังหวัดแพร่

2นาย กฤษฎา กิจเจริญสามพรานวิทยา

3นางสาว กาญจนา การะภักดีห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

4นางสาว กุลธิดา ยะไชยยุพราชวิทยาลัย

5นางสาว กุลยา คำกองแก้วกำแพงแสนวิทยา

6นาย จตุพล ภูวงษา?บ้านกรวดวิทยาคาร

7นางสาว จิราภรณ์ ลิวรรณโนประชาราชวิทยา

8นางสาว ชนิกานต์ โรจน์นุกูลวณิชนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒ

9นางสาว ญารวี ภูถาวรกัลยาณวัตร

10นางสาว ฐิตินันท์ กุภาพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท

11นางสาว ณัฐณิชา พุฒจันทึกนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒ

12นางสาว ณัฐทิชา ปากแควนวมราชานุสรณ์

13นาย ณัฐนันท์ นิเวศน์วรการดาราวิทยาลัย

14นางสาว ณัฐวรรณ คิมประสูตรสามพรานวิทยา

15นาย ณัฐวัฒน์ พลวันยุพราชวิทยาลัย

16นางสาว ทิพวรรณ เข็มครุธโพธิธรรมสุรัตน์

17นางสาว ธนิษฐา แพงวงษ์สิรินธร

18นางสาว ธมนวรรณ ลังลองสถิตย์เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

19นางสาว ธิดารัตน์ วันเพ็ญคงคาประชารักษ์

20นางสาว นงลักษณ์ มะลิทองเวียงเจดีย์วิทยา

21นาย นพปฎล นาคศรีศรีวิชัยวิทยา

22นางสาว นภาพร กระมลราษีไศล

23นางสาว นริศรา วินิจชัยนันท์โพฒิสารศึกษา

24นางสาว นันทัชพร ก่าหยั่นนะห้องสอนศึกษา

25นางสาว ปรารถนา เถาปัญญาบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

26นางสาว ปลายฟ้า ธเนธนิตย์วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

27นางสาว ปวีณา แผ่นชมภูแม่ทะวิทยา

28นางสาว พรพิมล ปุ๊ดทาเวียงเจดีย์วิทยา

29นางสาว พรสวรรค์ สิมสวัสดิ์ศรีสงครามวิทยา

30นางสาว พิมพ์สุดา พินเจริญเมืองชุมพรวิทยา

31นางสาว ยุซรอ ตายงปากอธรรมวิทยามูลนิธิ

32นาย รองฤทธิ์ พงษ์สำราญกุลวิสุทธรังษี

33นางสาว รัชฎาภรณ์ บุญเรืองสันป่ายางวิทยาคม

34นางสาว รัชนี เล็กสมบูรณ์วงศ์ปากช่อง

35นาย วริทธิ์ ปรินายวนิชย์ยโสธรพิทยาคม

36นางสาว วุฒิพร ไชยเพียร?ท่าวังผาพิทยาคม

37นางสาว ศรินยา สกุลทศโสทรมาบตาพุดพันพิทยาคาร

38นางสาว ศิริกานต์ บุญมาดาราวิทยาลัย

39นางสาว ศิรินทิพย์ พูลศรีแม่ทะพัฒนศึกษา

40นางสาว ศุวเนตร เพ็งดีบ้านนาสาร

41นางสาว สรัญธร สุทะนะยุพราชวิทยาลัย

42นางสาว สลิลทิพย์ จันทร์โอภาสห้องสอนศึกษา

43นางสาว สิวลี ศิวิลัยบ้านนา "นายกพิทยากร"

44นาย สุทิศ ใจพินิจประสาทวิทยาคาร

45นางสาว สุนิสา เพชรศิริสอาดเผดิมวิทยา

46นางสาว สุภาวดี เป็งมลสันป่ายางวิทยาคม

47นางสาว อธิจิต วาจาสุวิมลสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ

48นาย อนุวัฒน์ ยศบุตรนารีรัตน์จังหวัดแพร่

49นางสาว อภิญญา เท่าสิงห์กำแพง

50นางสาว อลิษา ชูสอนอุดมดรุณี

51นางสาว อลิสา ศรเพ็ชรมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

52นางสาว อังคณา เฟื่องรอดสตรีนครสวรรค์

53นางสาว อารดา แสงดีไทรน้อย

54นาย อาลี โชคดีกงหราพิชากร

55นางสาว อาศิรา วิจิตรทองเรืองสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ

56นางสาว อุไรวรรณ คำสุรันทร์นาน้อย

57นางสาว อ้อมขวัญ อินต๊ะปัญญาแม่ใจวิทยาคม

58นางสาว เพ็ญธิดา น้อยนุพาสหราษฎร์รังสฤษดิ์

59นางสาว เมธิรา จงศรีวัฒนพรหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

60นางสาว แวววดี เอมโอษฐ์สอาดเผดิมวิทยา

61นางสาว โชติกา นริสศิริกุลวิสุทธรังสี

62นางสาว ไอลดา คงสมโอษฐ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท