P0WER  GREEN CAMP 7facebook twitter

Power Green Camp รุ่นที่ 4

no. ชื่อ โรงเรียน
1นางสาว กมลพรรณ ใบแก้วจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร

2นางสาว กมลรัตน์ ประทีป ณ ถลางสตรีระนอง

3นางสาว กรรณิกา เวชกรแม่ทะวิทยา

4นาย กฤตภัทร์ สิริพิรุฬห์พงศ์มัธยมบ้านบางกะปิ

5นางสาว กาญจนา กันไชยสา

6นางสาว ขวัญฤดี เหรียญสมบัติแม่ทะพัฒนศึกษา

7นางสาว จารุวรรณ เมฆะดาราวิทยาลัย

8นางสาว จิติมา ปรานศิลป์มกุฎเมืองราชวิทยาลัย

9นางสาว จุฑารัตน์ วงศ์อนุโพนทองพัฒนาวิทยา

10นางสาว ชฎา อุดมสมบูรณ์โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

11นางสาว ชมภูนุช ต๊ะชมภูแม่ทะวิทยา

12นางสาว ญาดา ช่วยชำแนกเมืองสุราษฎร์ธานี

13นางสาว ฐานมาตย์ อุทุมเขมราฐพิทยาคม

14นางสาว ณิชกานต์ เปลี่ยนวงศ์ศรียาภัย

15นางสาว ดลยา นาคสีสุขกำแพงแสนวิทยา

16นาย ทวิชงค์ บุญชูช่วยมัธยมบ้านบางกะปิ

17นาย ธนกร สุภาศรีเซนต์ไมเกิ้ล

18นางสาว ธนัชพร เพิ่มวัฒนชัยศรียานุสรณ์

19นาวสาว ธัญญลักษณ์ กสิกรชำนาญกุลท่ามะกาวิทยาคม

20นาย ธีระพงษ์ รอดชมภูเพ็ญพิทยาคม

21นางสาว นภาวรรณ รุ่งรังษีพิชัย

22นางสาว นฤมล สอนแจ่มสวรรค์อนันต์วิทยา

23นางสาว นิดา บัววังโป่งดาราวิทยาลัย

24นางสาว ปณัฏฐธนี ประเสริฐพันธุ์กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม

25นางสาว ปราณี ศรีภูมิชนศรีมหาโพธิ

26นางสาว ปวริศา มาสมทบแกลง ?วิทยสถาวร?

27นางสาว ปวีนา ไตรรัตน์กาญจนานุเคราะห์

28นางสาว ปานจิต กิตติเวชวรกุลวิเชียรมาตุ

29นางสาว ปาริฉัตร แซ่จ๋าวฝายกวางวิทยาคม

30นาย พงศักดิ์ ผิวคำราชประชานุเคราะห์ 30

31นาย พชร ข่ายม่านบูรณะรำลึก

32นาย พิภพ เคลือบทองวังน้อยพนมยงค์วิทยา

33นางสาว ภัทรธาริน บุญจันทร์สตรีระนอง

34นางสาว ภัทรานิษฐ์ ธนโชติสิริบูรณ์ศรีวิชัยวิทยา

35นางสาว ภาวิณี รักษาเม็งรายมหาราชวิทยาคม

36นางสาว ภาวิณี หมายมีสุรวิทยาคาร

37นาย มณูญศักดิ์ กลิ่นหอมเชียงคำวิทยาคม

38นาย มรกต เจียมศิลป์เทพมงคลรังษี

39นางสาว มัณฑนา วอดทองรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

40นางสาว มัตติกา มะยูโซ๊ะเดชะปัตตนยานุกูล

41นางสาว รวิภา  ปานสินธ์ยอแซฟอุปถัมภ์

42นางสาว รัชณิดา สุเมธินันท์ยอแซฟอุปถัมภ์

43นางสาว รัตนา ตะเคียนหนองหงส์พิทยาคม

44นางสาว รุจาวดี เกตุแก้วปทุมวิไล

45นางสาว รุ่งธิวา ศรีชนะหนองแหนพัฒนวิทยาคม

46นางสาว ลักษมี บาริศรีหนองหงส์พิทยาคม

47นางสาว วรพร แก้วอำไพสิรินธรราชวิทยาลัย

48นางสาว วรรณิดา บุตรพลับนารีวุฒิ

49นางสาว วิจิตรา เมาเตจาแม่ทะวิทยา

50นางสาว วิจิตรา บุณยมานพวัฒนาวิทยาลัย

51นางสาว วิลาวรรณ เทพเสนเพ็ญพิทยาคม

52นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ สิทธิยองจอมทอง

53นางสาว ศิริพร ศรีเพชรวิเชียรกลิ่นสุคลธ์อุปถัมภ์

54นางสาว ศุภดา มูลทองน้อยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

55นางสาว สิรินทร์ เกียรติสุรนันท์เขมะสิริอนุสสรณ์

56นางสาว สุธามาศ รัตนังแม่หอพระวิทยาคม

57นาย สุรภาพ ฉิมพลีย์วชิรวิทย์(ฝ่ายมัธยม)

58นางสาว สุริยาพร แสนสุริวงศ์เทพศิรินทร์ นนทบุรี

59นางสาว หนึ่งฤทัย ใจซ้อนแม่ทะพัฒนศึกษา

60นางสาว อธิศสุดา พิทักษ์ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

61นางสาว อภิรดี บุญชังปราจีนกัลยาณี

62นางสาว อักษรจัญจ์ วงศ์แจ่มเวียงเจดีย์วิทยา

63นางสาว อัมพวัน สุนันทาแม่หอพระวิทยาคม

64นางสาว เกวลิน ฤทธิ์ภักดีทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

65นางสาว เกศรินทร์ ศุภศรราษีไศล

66นางสาว เจนจิรา งามสอาดสตรีศึกษา

67นาย เทพนรินทร์ ชฎาหิรัญรัตน์วัดดอนตูม

68นาย เสรี หมุดแก้วพานพิทยาคม

69นางสาว เสาวรส เอี่ยมบุรีพิชัย

70นาย ไกรภูมิ เวทพิสัยอำมาตย์พานิชนุกูล