ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp รุ่นที่ 14)

ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์

การพิจารณาการให้คะแนนเรียงความและคลิปวิดีโอ

หัวข้อเรียงความหรือคลิปวิดิโอ "รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ"

1. กรณีที่เป็นเรียงความ

การพิจารณาการให้คะแนนเรียงความ ประกอบด้วย
 1. 1. ด้านโครงสร้างประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา สรุป
 2. 2. เนื้อหา ได้แก่
  1. 1. อธิบายตามความเข้าใจของตนเองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลอย่างไรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. 2. การกล่าวถึงภาพรวมของปัญหาโลกร้อน และผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่
  3. 3. อธิบายถึงแนวคิดในช่วยลดโลกร้อน และแนวทางการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ตามความคิดของตนเอง
 3. 3) การสื่อสารชัดเจน กระชับ เหมาะสม และตรงประเด็น
 4. 4) การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของเรียงความ

2. กรณีที่เป็นคลิปวิดีโอ

การพิจารณาการให้คะแนนคลิปวิดีโอ ประกอบด้วย
 1. 1) เนื้อหาการลำดับภาพสอดคล้องกับหัวข้อของการส่งผลงานและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 2. 2) บทบรรยาย เสียงประกอบ หรือเพลงประกอบสอดคล้องกับหัวข้อของการส่งผลงานและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. 3) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างภาพ เสียง และเนื้อหา
 4. 4) แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์
 5. 5) เทคนิคการนำเสนอ
 6. 6) ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพและเสียง
 7. 7) การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ เสียง และข้อมูล

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

จ่าหน้าซองเอกสารมาที่
เรียน ประธานโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14
งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม
73170