P0WER GREEN CAMP 9facebook twitterคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ


วิธีการสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการรับสมัครของโครงการ โดยเอกสารการสมัครประกอบด้วย
1. ใบสมัครโครงการ
2. หลักฐานผลการเรียน โดยกรณีที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา
3. หลักฐานผลการเรียน โดยกรณีที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา
4. เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ ส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยหัวข้อเรียงความ หรือคลิปวีดิโอ คือ "เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืน ในยุคไทยแลนด์ 4.0"
5. หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการจากทางโรงเรียน และผู้ปกครอง (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
6. เอกสารที่แสดงหลักฐานว่าเคย หรือกำลังทำกิจกรรม/ชมรม/ค่าย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายหลังการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)


กรณีสมัครโดยคลิปวิดิโอ

กรณีการสมัครโดยส่งคลิปวีดีโอ ให้อัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอ บน Youtube เท่านั้น และส่ง Link ของคลิปวิดีโอ มาที่
e-mail address: powergreencamp@hotmail.com หรือ
facebook: www. facebook.com/powergreencamp หรือ
twitter: http://twitter.com/powergreencamp
พร้อมส่งหลักฐานได้แก่ ใบสมัคร ใบแสดงผลการเรียน และหนังสือยินยอม ตามมาทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครค่ายเยาวชนแบบคลิปวิดีโอ"

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาตามที่อยู่ ดังนี้

เรียน ประธานโครงการค่าย Power Green Camp รุ่นที่ 12
ที่อยู่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามประกาศ
 2. พิจารณาจากเรียงความ หรือคลิปวีดีโอ หัวข้อ "เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืน ในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดยการพิจารณามีหลักเกณฑ์ที่ใช้ ดังนี้

  การพิจารณาการให้คะแนนเรียงความและคลิปวิดีโอ

  1. กรณีที่เป็นเรียงความ การพิจารณาการให้คะแนนเรียงความ ประกอบด้วย
   1. ด้านโครงสร้างประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา สรุป
   2. เนื้อหา ได้แก่
    1. ระบุสถานการณ์ ปัญหาของภาคธุรกิจกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่
    2. อธิบายถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในข้อ 1 ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในชุมชนนั้นๆ และที่อยากจะให้ดำเนินการแก้ไขตามความคิดของตนเอง
    3. อธิบายตามความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างเศรษฐกิจ สังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0
   3. การสื่อสารชัดเจน กระชับ เหมาะสม และตรงประเด็น
   4. การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของเรียงความ
  2. กรณีที่เป็นคลิปวิดีโอ
   การพิจารณาการให้คะแนนคลิปวิดีโอ ประกอบด้วย
   1. เนื้อหาการลำดับภาพสอดคล้องกับหัวข้อของการส่งผลงานและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
   2. บทบรรยาย เสียงประกอบ หรือเพลงประกอบสอดคล้องกับหัวข้อของการส่งผลงานและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
   3. ความสอดคล้องระหว่างภาพ เสียง และเนื้อหา
   4. แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์
   5. เทคนิคการนำเสนอ
   6. ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพและเสียง
   7. การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ เสียง และข้อมูล

จำนวนผู้ได้รับคัดเลือก : 70 คน
ประกาศผลวันที่ : จันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ทาง เว็บไซต์และทาง facebook

โครงการจะส่งผลการคัดเลือกแจ้งให้โรงเรียนต้นสังกัดและผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องส่งใบยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามแบบฟอร์มการยืนยันเข้าร่วมโครงการ) พร้อมใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยสามารถส่งใบยืนยันและใบรับรองแพทย์ได้ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร 0 2441 9510 หรือ E-mail: powergreencamp@hotmail.com ทั้งนี้ผลพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ถือเป็นข้อยุติ

หมายเหตุ: ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 12 จะผ่านการตรวจสุขภาพเบื้องต้นในวันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2560) ทั้งนี้ เมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยว่า ภาวะสุขภาพไม่พร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของค่ายได้ ทางคณะจะดำเนินงานระงับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และประสานงานให้เยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ทั้งนี้จะเรียกผู้มีรายชื่อสำรองเข้าร่วมโครงการแทน

Important Dates

  • เปิดรับสมัคร :
   1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560
  • ประกาศผลวันที่ :
   18 กันยายน พ.ศ. 2560
  • เข้าค่าย Powergreen Camp :
   6-13 ตุลาคม 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110 หรือ 2112
โทรสาร 0 2441 9510

เรียงความ หรือคลิปวีดีโอ

หัวข้อ "เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไรให้ยั่งยืน ในยุคไทยแลนด์ 4.0"

powergreencamp