facebook twitterคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ


วิธีการสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการรับสมัครของโครงการ โดยเอกสารการสมัครประกอบด้วย
1. ใบสมัครโครงการ
2. หลักฐานผลการเรียน โดยกรณีที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา
3. หลักฐานผลการเรียน โดยกรณีที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา
4. เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ ส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยหัวข้อเรียงความ หรือคลิปวีดิโอ คือ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์"
5. หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการจากทางโรงเรียน และผู้ปกครอง (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
6. เอกสารที่แสดงหลักฐานว่าเคย หรือกำลังทำกิจกรรม/ชมรม/ค่าย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)


กรณีสมัครโดยคลิปวิดิโอ

กรณีการสมัครโดยส่งคลิปวีดีโอ ให้อัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอ บน Youtube เท่านั้น และส่ง Link ของคลิปวิดีโอ มาที่
e-mail address: powergreencamp@hotmail.com หรือ
facebook: www. facebook.com/powergreencamp หรือ
twitter: http://twitter.com/powergreencamp
พร้อมส่งหลักฐานได้แก่ ใบสมัคร ใบแสดงผลการเรียน และหนังสือยินยอม ตามมาทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครค่ายเยาวชนแบบคลิปวิดีโอ"

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาตามที่อยู่ ดังนี้

เรียน ประธานโครงการค่าย Power Green Camp รุ่นที่ 13
ที่อยู่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามประกาศ
 2. พิจารณาจากเรียงความ หรือคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์" โดยการพิจารณามีหลักเกณฑ์ที่ใช้ ดังนี้

  การพิจารณาการให้คะแนนเรียงความและคลิปวิดีโอ

  1. กรณีที่เป็นเรียงความ การพิจารณาการให้คะแนนเรียงความ ประกอบด้วย
   1. ด้านโครงสร้างประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา สรุป
   2. เนื้อหา ได้แก่
    1. การกล่าวถึงวัฒนธรรม, เสน่ห์ จุดขาย หรือ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่
    2. อธิบายถึงแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในข้อ 1 ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ตามความคิดของตนเอง
    3. อธิบายตามความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
   3. การสื่อสารชัดเจน กระชับ เหมาะสม และตรงประเด็น
   4. การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของเรียงความ
  2. กรณีที่เป็นคลิปวิดีโอ
   การพิจารณาการให้คะแนนคลิปวิดีโอ ประกอบด้วย
   1. เนื้อหาการลำดับภาพสอดคล้องกับหัวข้อของการส่งผลงานและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
   2. บทบรรยาย เสียงประกอบ หรือเพลงประกอบสอดคล้องกับหัวข้อของการส่งผลงานและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
   3. ความสอดคล้องระหว่างภาพ เสียง และเนื้อหา
   4. แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์
   5. เทคนิคการนำเสนอ
   6. ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพและเสียง
   7. การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ เสียง และข้อมูล

จำนวนผู้ได้รับคัดเลือก : 70 คน
ประกาศผลวันที่ : จันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ทาง เว็บไซต์และทาง facebook

โครงการจะส่งผลการคัดเลือกแจ้งให้โรงเรียนต้นสังกัดและผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องส่งใบยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามแบบฟอร์มการยืนยันเข้าร่วมโครงการ) พร้อมใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ภายในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยสามารถส่งใบยืนยันและใบรับรองแพทย์ได้ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร 0 2441 9510 หรือ E-mail: powergreencamp@hotmail.com ทั้งนี้ผลพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ถือเป็นข้อยุติ

หมายเหตุ: ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 จะผ่านการตรวจสุขภาพเบื้องต้นในวันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561) ทั้งนี้ เมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยว่า ภาวะสุขภาพไม่พร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของค่ายได้ ทางคณะจะดำเนินงานระงับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และประสานงานให้เยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ทั้งนี้จะเรียกผู้มีรายชื่อสำรองเข้าร่วมโครงการแทน

Important Dates

 • เปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผลวันที่ :
  วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561
 • เข้าค่าย Powergreen Camp :
  18 - 25 ตุลาคม 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110 หรือ 2112
โทรสาร 0 2441 9510

เรียงความ หรือคลิปวีดีโอ

หัวข้อ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ "

powergreencamp