facebook twitter
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ


ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 1. ค่ายานพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างภูมิลำเนาของนักเรียนถึงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจ่ายในอัตราชั้นประหยัดของรถโดยสารปรับอากาศ หรือรถไฟ โดยนักเรียนต้องจ่ายเงินค่าโดยสารล่วงหน้าก่อน และต้องนำหลักฐานตั๋วโดยสารเดินทางมายื่นในวันลงทะเบียน เพื่อรับเงินคืน
  หมายเหตุ : ทางคณะจะสนับสนุนเงินค่าเดินทางระหว่างจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนถึงศาลายา ดังนี้

  1. ค่าเดินทาง (ขามาและขากลับ) จากจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ตามเงื่อนไข ดังนี้
   1.1 จ่ายเงินตามตั๋วโดยสาร กรณีมีตั๋วโดยสารมาแสดงโดยต้องเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์โดยสารหรือรถไฟ ชั้น 2 หรือ 3 และต้องเป็นการเดินทางจากจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเท่านั้น
   1.2 กรณีไม่มีตั๋วมาแสดง หรือเป็นการเดินทางที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 1.1 จะจ่ายเงินค่าเดินทางโดยคำนวณตามอัตราค่ารถยนต์โดยสารชั้น 2 จากจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
  2. ค่าเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ถึง ม.มหิดล ศาลายา ในอัตราเหมาจ่ายขามา มีดังนี้
   2.1 สถานีขนส่งผู้โดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต)/สายตะวันออก (เอกมัย) จำนวนเงิน 250 บาท
   2.2 สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ (ตลิ่งชัน) จำนวนเงิน 100 บาท
   2.3 สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวนเงิน 200 บาท
   2.4 สถานีรถไฟศาลายา จำนวนเงิน 40 บาท
   *ส่วนการเดินทางขากลับ ทางคณะจะมีรถตู้ไปส่งตามสถานีต่างๆ หากผู้ไม่ประสงค์ใช้บริการจะถือว่าสละสิทธิ์
  3. โรงเรียนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และนครปฐม เหมาจ่ายขามาและขากลับ เป็นจำนวนเงิน 400 บาท
 2. การประกันอุบัติเหตุในช่วงเวลาการเข้าร่วมโครงการ
 3. ที่พักระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 4. อาหาร (เช้า-กลางวัน-เย็น) เครื่องดื่ม และอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
 5. เอกสารประกอบการเรียน
 6. กระเป๋าเอกสาร เสื้อ และหมวกของโครงการ
 7. เกียรติบัตร เพื่อแสดงว่านักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ
 8. รางวัลพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย
  1. รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
   - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ทุนการศึกษา 10,000 บ.)
   - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (ทุนการศึกษา 7,000 บ.)
   - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 (ทุนการศึกษา 5,000 บ.)
   - รางวัลโครงงานชมเชย (ทุนการศึกษา 3,000 บ.) และ
   - รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) (ทุนการศึกษา 3,000 บ.)
  2. รางวัล “THE POWER GREEN IDOL 2018” (ชาย 1 คน และหญิง 1 คน) พร้อมเกียรติบัตร

Important Dates

 • เปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผลวันที่ :
  วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561
 • เข้าค่าย Powergreen Camp :
  18 - 25 ตุลาคม 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110 หรือ 2112
โทรสาร 0 2441 9510

เรียงความ หรือคลิปวีดีโอ

หัวข้อ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ "

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 70 คน