ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp รุ่นที่ 14)

สิ่งที่จะได้รับ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. 1. เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ โดยมีระดับเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
  2. 2. เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ โดยมีระดับเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
  3. 3. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง ที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ

วิธีการสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการรับสมัครของโครงการ โดยเอกสารการสมัครประกอบด้วย
  1. 1. ใบสมัครโครงการ
  2. 2. หลักฐานผลการเรียน โดยกรณีที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา
  3. 3. หลักฐานผลการเรียน โดยกรณีที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ส่งสำเนาใบแสดงผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา
  4. 4. เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ ส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยหัวข้อเรียงความ หรือคลิปวีดิโอ คือ "รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ"
  5. 5. หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการจากทางโรงเรียน และผู้ปกครอง (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
  6. 6. เอกสารที่แสดงหลักฐานว่าเคย หรือกำลังทำกิจกรรม/ชมรม/ค่าย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
* สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ยังไม่เคยเข้าร่วมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม The Power Green Camp มาก่อน

หมายเหตุ: กรณีการสมัครโดยส่งคลิปวีดีโอ ให้อัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอ บน Youtube เท่านั้น และส่ง Link ของคลิปวิดีโอ มาที่ e-mail address: powergreencamp@hotmail.com หรือ facebook: www. facebook.com/powergreencamp หรือ twitter: http://twitter.com/powergreencamp พร้อมส่งเอกสารข้อที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 ตามมาทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครค่ายเยาวชนแบบคลิปวิดีโอ"

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาตามที่อยู่ ดังนี้
เรียน ประธานโครงการค่าย Power Green Camp รุ่นที่ 14
ที่อยู่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
73170

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2112 โทรสาร 0 2441 9510 หรือ E-mail: powergreencamp@hotmail.com
หมายเหตุ : เยาวชนที่ส่งใบสมัคร 200 คนแรกจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
1. ได้รับคะแนนบวกเพิ่ม 5 คะแนนในการพิจารณาเรียงความ หรือคลิปวีดิโอ
2. ได้รับคะแนนบวกเพิ่ม 5 คะแนนในการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ