ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp รุ่นที่ 14)

สิ่งที่จะได้รับ

สิ่งที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ

นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการฯ นอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ยังจะได้รับค่าใช้จ่ายและบริการอื่นๆ ดังต่อไปนี้
 1. 1. ค่ายานพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างภูมิลำเนาของนักเรียนถึงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดาวโหลดรายละเอียดค่ายานพาหนะ)
 2. 2. การประกันอุบัติเหตุในช่วงเวลาการเข้าร่วมโครงการ
 3. 3. ที่พักระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ณ หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 4. 4. อาหาร (เช้า-กลางวัน-เย็น) เครื่องดื่ม และอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
 5. 5. เอกสารประกอบการเรียน
 6. 6. กระเป๋าเอกสาร เสื้อ และหมวกของโครงการ
 7. 7. เกียรติบัตร เพื่อแสดงว่านักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ
 8. 8. รางวัลพิเศษ ซึ่งพิจารณาจากคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย
  1. รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
  - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ทุนการศึกษา 10,000 บ.)
  - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (ทุนการศึกษา 7,000 บ.)
  - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 (ทุนการศึกษา 5,000 บ.)
  - รางวัลโครงงานชมเชย (ทุนการศึกษา 1,000 บ.) และ
  - รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) (ทุนการศึกษา 3,000 บ.)
  2. รางวัล "THE POWER GREEN 2018 IDOL" (ชาย 1 คน และหญิง 1 คน) พร้อมเกียรติบัตร

ระยะเวลาและสถานที่เข้าค่าย

8 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
สถานที่จัดโครงการคือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และการศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์